Thiết Bị Xử Lý Nước Thải Estruagua - Spain | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Thiết bị xử lý nước thải Estruagua - Spain

 

 

 Song chắn rác tự động Estruagua   

  

 

 

BI-VALVE GRAB “”CP”” SERIES


 

BI - VALVE CP SERIES

  

 

HYDRAULIC SPILLWAYS SCREEN “”TAH-01”” SERIES


 

CIRCULAR SPILLWAYS SCREEN TAC-01SERIES

 

 

SELF-PROPELLED SPILLWAYS SCREEN TAA-01SERIES

 

CHANNEL PENSTOCKS CVM-CM SERIES 

MURAL PENSTOCKS CFVMCFM SERIES

 

AUTOMATIC CHAIN SCREEN “”DT-011”” SERIES

 

HYDRAULIC SCREEN “”DA-011”” SERIES

 

AUTOMATIC CABLE SCREEN “”DB-011”” SERIES

 

SELF CLEANING FILTERING SCREEN “”TS-01”” SERIES

 

HECICOIDAL SCREW SCREEN “”TDT-020”” SERIES

 

HELICOIDAL SCREW SCREEN BASKET TYPE“”TCT-020”” SERIES

 

 

AUTOMATIC CIRCULAR SCREEN “”DC-011”” SERIES

 

 

ROTATING DRUM “”RMS”” SERIES

 

 

STATIC SIEVE “”HIDROYEC”” SERIES


 

 

COMPACT PRE-TREATMENT PLANT “”PCP-020”” SERIES

 

 

COMPACT PRE-TREATMENT PLANT “”PCP-020€€”” SERIES


 

COMPACT PRE-TREATMENTO PLANT “”PCP-020”” SERIES

 

 

HELICOIDAL SOLIDS TRANSPORTER “”SFH”” SERIES

 

 

HELICOIDAL SOLIDS COMPACTING TRANSPORTER “”SFCH”” SERIES

 

 

HELICOIDAL COMPACTOR “”CTH-013”” SERIES

 

 

HYDRAULIC COMPACTOR “”CH-012”” SERIES

 

 

DEGRITTING DEGREASING BRIDGE “”PL.009-RB”” SERIES

 

 

CIRCULAR DEGRITTER “”VORTEX”” SERIES

 

 

GRIT CLASSIFIER “”CAH-015.C”” SERIES

 

 

GRIT CLASSIFIER “”CAH-015.O”” SERIES

 

 

ALTERNATIVE GRIT CLASSIFIER “”CA-014.O”” SERIES

 

 

ALTERNATIVE GRIT CLASSIFIER “”CA-014.C”” SERIES

 

 

GRIT WASHER “”HIDROSAND”” SERIES

 

 

CONCENTRATIVE SCUM SKIMMER “”CD-015.C”” SERIES

 

 

CONCENTRATIVE SCUM SKIMMER “”CD-015.O”” SERIES

 

 

SLOW AERATION TURBINE “”TA-007.O”” SERIES

 

 

SLOW FLOATING AERATION TURBINE“”TA-007.F”” SERIES

 

 

AERATION ROTOR “”OXIROTOR”” SERIES

 

 

FINE BUBBLE DIFFUSERS “”ECOLOGIX”” SERIES

 

 

FINE BUBBLE MOBILE DIFFUSERS “”ECOLOGIX”” SERIES

 

 

SWINGING DECANTER “”DBM-025”” SERIES

 

 

CIRCULAR SCRAPER DECANTER “”PC-009.02”” SERIES

 

 

ROTATING SLUDGE DRUM “”RMS”” SERIES


Sản phẩm liên quan