Cassida Fluids Hf | An Toàn Thực Phẩm | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Cassida Fluids HF
           


Cassida Fluids HF 
Dầu thuỷ lực dùng trong công nghiệp thực phẩm
Cassida Fluids HF  là  loại  dầu  bôi  trơn đa dụng  chống mài mòn  chất  lượng  rất  cao
được  đặc biệt phát triển để sử dụng trong công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và
nước giải khát. Dầu gốc tổng hợp pha chế cẩn thận với phụ gia tuyển chọn cho phép dầu
đạt những yêu cầu nghiêm ngặt trong công nhgiệp thực phẩm, giải khát

Được chứng nhận bởi USDA FSIS - Ủy ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ - ở cấp
sử dụng H1 “dầu mỡ  có  thể  tiếp xúc ngẫu nhiên với  thực phẩm” và được đưa vào danh
sách công bố số 1419 “Danh sách các chất thích hợp và các hợp chất không thực phẩm”.
Sản  phẩm  chỉ  chứa  những  chất  được  phép  theo  điều   US  21 CFR  178.3570    cho  sử dụng
trong các chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. 

Sản phẩm liên quan